Type 2 diabetes treatment help for diabetes type 2